Dobra reputacja przewoźnika

Choć brzmi jak piękny slogan – w rzeczywistości jest niezbędna do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Czym tak naprawdę jest? Czy łatwo ją utracić i – czy raz utraconą – da się odzyskać?

Czym jest dobra reputacja przewoźnika?

Niezbędny wymóg do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego – tym właśnie jest dobra reputacja. Jej posiadanie to legalny warunek, który wymaga spełnienia szeregu wymogów przez osobę aspirującą do bycia przewoźnikiem. 

Pierwszym warunkiem, jaki musi spełnić osoba chcąca wykonywać zawód przewoźnika drogowego aby uzyskać dobrą reputację jest spełnienie wymogu niekaralności za określone przestępstwa umyślne z dziedziny prawa:

 • handlowego,
 • upadłościowego,
 • o ruchu drogowym,
 • płac i warunków zatrudnienia.

Ponadto, osoba chcąca uzyskać i posiadać dobrą reputację przewoźnika drogowego, nie może ponosić odpowiedzialności zawodowej, być karany za przestępstwa związane z handlem ludźmi lub narkotykami albo inne poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego.

Czy można utracić dobrą reputację przewoźnika zawodowego?

Niestety – tak. Przewoźnik traci dobrą reputację, gdy popełni któreś z przestępstw wskazanych w przepisach prawa polskiego (wymienionych powyżej) lub prawa unijnego.

Przewoźnik traci dobrą reputację, gdy narusza przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie:

 • dostępu do zawodu,
 • instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów,
 • kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców,
 • czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych,
 • kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców,
 • praw jazdy,
 • maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym,
 • bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych,
 • transportu zwierząt,
 • dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub osób.

Przewoźnik traci dobrą reputację także wtedy, gdy popełnia przestępstwo z zakresu:

 • niezatrzymania się do kontroli,
 • prowadzenia w stanie nietrzeźwym,
 • spowodowania katastrofy w ruchu komunikacyjnym,
 • przestępstw administracyjnych,
 • przewożenia narkotyków, środków odurzających.

Czy można odzyskać dobrą reputację?

Prawo przewiduje możliwość odzyskania przez przewoźnika dobrej reputacji. Aby to zrobić, musi on zastosować określone środki rehabilitacyjne, do których zaliczają się:

 • zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2a,
 • zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403,
 • upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu karnego za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr  1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403,
 • uznanie za niebyłe nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403.